شرایط تحصیل مشمولین به خدمت در خارج از کشور

مجلس ایران در جلسه ۳شنبه ۱۷ مرداد با اعمال تغییراتی در ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی که شش سال پیش تصویب شده بود، معافیت تحصیلی مشمولان دیپلم برای ادامه تحصیل در خارج از کشور را حذف کرده است.