دانشجویان دانشگاه سماشکو (یوداکیمووا)

قابل توجه دانشجویان دانشگاه سماشکو (یِوداکیمووا) ، اطلاعیه رایزنی علمی ایران در مسکو در خصوص واحدهای تحصیلی این عزیزان در سال های تحصیلی مختلف