لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در روسیه برای سال تحصیلی 2018-2019

لیست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم برای سال تحصیلی 2018-2019