آب و هوای روسیه

کشور روسیه بزرگترین کشور جهان از نظر مساحت است. با اینکه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حدوداَ 5/5 میلیون کیلومتر مربع از این کشور جدا شد، با مساحتی برابر با 5/17 میلیون کیلومتر مربع هنوز هم پهناورترین کشور دنیا محسوب می شود. این کشور وسیع از شمال با اقیانوس منجمد شمالی ارتباط دارد و این موضوع در سردی اقلیم روسیه بی تاثیر نیست.